Toimintaterapia Satu Salo

Toimintaterapiapalveluita lapsille antaa  sensorisen integration terapiaan erikoistunut toimintaterapeutti Satu Salo.

1

 Ammatilliset peruskoulutukset:

 • Lastenhoitaja ( 1,5 v. ), 1991
 • Toimintaterapeutti ( 3,5 v. ), 1996

Muíta menetelmäkoulutuksia arviointi- ja terapiatyöhön:

 • MAP – koulutus
 • Leikki lasten toimintaterapiassa
 • Sensorisen Integraation teorian ja terapian koulutus
 • Sensorisen Integraation ja Praksia testikoulutus
 • ChIPPA- leikinarviointimenetelmä koulutus
 • M-Fun koulutus

Työkokemus lasten toimintaterapiasta:

 • Päätoiminen itsenäinen ammatinharjoittaja vuodesta 2001. Työkokemusta kehitysvammaisista, cp-vammaisista ja muista  neurologisista ja psykiatrisista vaikeuksista kärsivistä lapsista.


Milloin lapsella on tarvetta toimintaterapiaan ?

Lapsella on vaikeuksia selviytyä arkipäivän tilanteista, jotka näkyvät kotona, päivähoidossa tai koulussa. :

 • Käden taidoissa
 • Liikunnallisissa taidoissa
 • Päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailussa ja pukeutumisessa
 • Uusien asioiden oppimisessa
 • Hahmottamisessa
 • Leikkitaidoissa
 • Keskittymisessä
 • Sosiaalisissa taidoissa

Miten toimintaterapiaan pääsee ?

Toimintaterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Ennen terapian aloittamista tehdään toimintaterapiatutkimus, jossa selvitetään lapsen vahvuudet ja vaikeudet. Tutkimuksen perusteella määritellään terapian tarve ja tavoitteet.
Kanta-Hämeen alueella lapset tulevat terapiaan useinmiten Kanta-Hämeen keskussairaalan, Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluiden tai lähikuntien terveyskeskusten tai KELA:n myöntämillä maksusitoumuksilla. Joissakin tapauksissa vakuutus voi korvata vanhempien itse ostaman tutkimuksen tai terapian.

http://www.kela.fi/kuntoutus

Toimintaterapiatutkimus:

Toimintaterapiatutkimuksessa arvioidaan lapsen eri osa-alueita, jossa selvitetään lapsen vahvuudet ja vaikeudet.

Tutkimuksissa arvioidaan:

 • sosioemotionaalisia valmiuksia ja taitoja, kuten itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja
 • kognitiivisia valmiuksia ja taitoja,  kuten hahmottamista, päättelyä ja tarkkaavuutta
 • sensomotorisia valmiuksia ja taitoja; hienomotoriikkaa, karkeamotoriikkaa, aistitiedon käsittelyä ja säätelyä
 • toiminnan suunnittelua ja ohjailua
 • leikkiä ja vapaata toimintaa
 • päivittäisiä toimintoja

Käytettävissä olevat mittarit ja tutkimusmenetelmät:

 • Sensory Profile supplement, kyselykaavakkeet lapsen vanhemmille sekä päivähoitoon tai kouluun
 • M-FUN: mittaa lapsen toiminnallisia taitoja visuomotoriikan, hienomotoriikan ja karkeamotoriikan alueilla
 • SIPT: sensorisen integraation ja praksian testi, aistitiedon käsittelyä ja toiminnan suunnittelua mittaava standardoitu testi
 • VMI Deery: visuomotorisen integraation testi
 • TVPS-3: käsittää 7 eri visuaalisen hahmottamisen osa-aluetta
 • ChIPPA -leikinarviointimentelmä
 • Kliininen havainnointi; perusliikemallien havainnointi

Toimintaterapian tavoitteet:

Toimintaterapian tavoitteet perustuvat tehtyyn toimintaterapiatutkimukseen ja tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen huoltajien kesken. Terapiajakson aikana tavoitteita tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan. Tavoitteena on tukea lapsen omatoimisuutta ja tyytyväisyyttä, joka näkyy lapsen kykynä toimia ympäristössä tarkoituksenmukaisemmin ja jäsentyneemmin.

Mitä toimintaterapiassa tehdään?

Lasten toimintaterapia perustuu toiminnan tavoitteelliseen käyttöön lapsen kehityksellinen ikä huomioiden. Leikki on lapsen ensisijaista toimintaa ja se on lasten toimintaterapian tärkein menetelmä. Leikin ohella terapiassa käytetään tavoitteista riippuen erilaisia pelejä, rakentelutehtäviä ja luovia menetelmiä.  Terapeutin tehtävä on ohjata lapsen leikkiä ja  tarjota hänelle sopivasti haastetta oppimisen edistämiseksi kannustavassa ja lasta motivoivassa ympäristössä. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella myös apuvälineiden käyttöä tai yksittäisiä päivittäisiä taitoja, kuten pukeutumista, jos se katsotaan toimintaterapian tavoitteeksi.

Toimintaterapeutti osallistuu tarvittaessa lapsen kuntoutussuunnitelman laadintaa lähettävän tahon, päiväkodin tai koulun kanssa. Toimintaterapeutti voi tarvittaessa myös tehdä ohjauskäyntejä kuntoutussuunnitelman mukaisesti kotiin, päiväkotiin tai kouluun.

Sensorisen integraation terapia:

Sensorisen  integraation terapia on yksi lasten toimintaterapiassa käytettävistä menetelmistä, jota voi antaa siihen koulutettu terapeutti. Sensorinen integraatio on neuraalinen prosessi, joka jäsentää kehostamme ja ympäristöstämme saamaamme aistitietoa pystyäksemme toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Sensorisen integraation terapiassa käytetään paljon erilaisia liike- ja tuntokokemuksia tarjoavia terapiavälineitä, jotka tarjoavat lapselle sopivasti haastetta ja auttavat häntä jäsentyneempään toimintaan.  Lisätietoja Senorisen Integraation terapiasta löytyy yhdistyksen sivuilta osoitteesta www.sity.fi.